Período medio de pago a provedores

PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEDORES

En cumprimento do establecido no artigo 9.Dous da Lei 18/2022 de creación e crecemento de empresas, Viaqua, comunica que o período medio de pago a provedores durante 2022 foi de 25 días. Ademais, realizouse o pago, antes do período máximo de pago establecido na normativa de morosidade, dun volume monetario de 44.734.073€, o que supón un 84% sobre o total de pagos realizados, así como, de 29.918 facturas o que supón un 97% sobre o total de facturas pagas.